Historia szkoły

Założycielem i Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Legnicy. Szkoła została wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych  Miasta  Legnicy dnia 11 kwietnia 2006 roku pod numerem 149/2006. Na mocy tego wpisu szkoła otrzymała nazwę: Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Gimnazjum – jako szkoła niepubliczna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dzięki przychylności i otwartości dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy siedzibą szkoły został ich budynek przy Placu Klasztornym 7 użyczony naszej szkole na zasadach najmu.

Działalność edukacyjną szkoła rozpoczęła 1 września w roku szkolnym 2006/2007 z jednym oddziałem klasowym liczącym 24 uczniów. W latach następnych sukcesywnie wzrastała liczba oddziałów klasowych. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła liczyła 6 oddziałów, a od roku szkolnego 2015/2016 szkoła liczy 7 oddziałów klasowych.

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni o wysokich kwalifikacjach zawodowych nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego i innych legnickich szkół. W udostępnionych przez I LO do wyłącznej dyspozycji gimnazjum salach edukacyjnych, zostały urządzone dwie nowoczesne pracownie multimedialne oraz biblioteka szkolna wyposażona w 4 uczniowskie stanowiska komputerowe.

Szkoła od początku swojego funkcjonowania osiągała bardzo dobre wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej. Znaczące sukcesy naszych uczniów w konkurach i olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych  zadecydowały o tym , że szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego grona szkół sukcesu oraz otrzymała tytuł szkoły odkrywców talentów.