Primus Inter Pares

Primus Inter Pares – pierwszy wśród równych sobie, to tytuł nadawany uczniowi, który w ciągu całego cyklu nauczania uzyskał najwyższą średnią ocen, zachowanie wzorowe i był zaangażowany w pracę społeczną (na podstawie Statutu Szkoły §29).

D a w i d  K u t r y n
2006-2009

P a t r y k  G l i w i ń s k i
2007-2010

J o a n n a  K a s t e l i k
2008-2011

M i c h a ł  R a t a j c z a k
2009-2012

J u s t y n a  D z i k o w s k a
2010-2013

M i c h a ł  G ó r n i a k
20011-2014

M i c h a ł  K o s m e c k i
2012-2015

J a k u b  S z p y r k a
2013-2016

M a ł g o r z a t a  J u r c z y k
2015-2018