Stypendia naukowe

Uczeń, który na zakończenie I semestru lub roku szkolnego uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania na poziomie 5,25 i celującą ocenę zachowania, otrzymuje stypendium w formie 25% zniżki miesięcznej opłaty czesnego przez okres jednego semestru.