Ekspansja Moskwy za Wasyla III

Obie strony podchodziły do tego poważnie. Cesarz Maksymilian popierał wszelkie próby usamodzielnienia się Zakonu i szukał sojusznika w Moskwie. Ekspansja Moskwy za Wasyla III szła bardzo szybko wchodząc w konflikt z postępami litewskimi. Dywersja ta okazała się skuteczna. W 1514 roku Moskwa zawładnęła Smoleńskiem. Wielkie zwycięstwo wojsk polsko-litewskich, tegoż roku pod Orszą, nie dało rozstrzygnięcia politycznego. Zygmunt I przystąpił wtedy do bardzo długofalowej rozgrywki, której stawdią miała być mocarstwowa pozycja Rzeczpospolitej. W czasie zjazdu w7 Wiedniu w 1515 roku Zygmunt zdołał odwrócić niekorzystną sytuację. Za cene nadziei na trony czeski i węgierski, uzyskał wycofanie się Maksymiliana z poparcia dla Zakonu oraz intryg w Moskwie. Oczywiście, plan stal na słabym fundamencie, czego dowiodły dyskredytujące Zygmunta posunięcia Czechów podczas elekcji cesarskiej w 1519 roku. Moskwie pozostał jako sojusznik Albert Hohenzollern !od 1517), na którego jednak w latach 1519-1521 Polacy wywarli mocny nacisk, Od katastrofy uratowała wtedy Zakon pomoc floty duńskiej i interwencja dyplomatyczna Karola V. Dalszy rozwój wydarzeń w Prusach i w Rzeszy doprowadził do podporządkowania się Albrechta Polsce. Zwńą- zek len przez czas dłuższy okazał się trwały. Z Moskwą Litwini zawarli rozejm w 1522 bez odzyskania jednak utraconych ziem smoleńskiej i siewierskiej stan ten utrzymał się też po następnej wojnie w latach 1534-1537. Pokojowe stosunki przetrwały lat dwadzieścia pięć i zostały zerwane dopiero agresywnością Iwrana IV. 119

Leave a Reply